Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti LBZ Belak,s.r.o.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 22.11. 2021 a vztahuje se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností LBZ Belak, s.r.o., IČO: 05637139, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 68656 (dále jen „Prodávající“ nebo „Společnost“), a koncovým zákazníkem – spotřebitelem (dále jen „Kupující“) realizovaných v kterékoli provozovně (prodejně) Prodávajícího včetně internetového obchodu provozovaného na stránce www.belagry.cz (dále jen „E-shop“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

 I. Právo na uplatnění reklamace

 1. Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely tohoto reklamačního řádu považován za podnikatele (dále jen „Podnikatel“). Za Podnikatele je považován také Kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání. Kupujícím, kteří jsou zároveň Podnikateli, nenáleží práva vyplývající z tohoto reklamačního řádu, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech. 
 2. Zboží, u kterého se vyskytne vada v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku) je možno reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.
 3. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. 
 4. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží zakoupeného u Společnosti (křehkost šperků) a také podmínky stanovené v záručním listě nebo návodu na používání, který je dostupný na internetové stránce společnosti zde. V případě nedodržení uvedených podmínek a pravidel nemůže být reklamace uznána. 

II. Odpovědnost prodávajícího

1. Prodávající při prodeji zboží Kupujícímu odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou, a že má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována Prodávajícím, že zboží je prosto vad a odpovídá příslušným právním předpisům.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a vůči spotřebitelům také za vady, které se vyskytnou v záruční době, tj. ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v záruční době v důsledku skutečností uvedených v článku IV., odst. 2. Reklamačního řádu.  

3. Kupující má právo při uzavření Kupní smlouvy v prodejně Společnosti na tzv. předprodejní servis ze strany Prodávajícího, při kterém je jeho nově zakoupené zboží před ním překontrolováno, předvedeny jeho funkce a deklarováno, že zboží je bez poškození a zjevných vad. 

III. Uplatnění reklamace 

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího na prodejně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, s výjimkou zboží zakoupeného v prodejnách typu Použité Zboží. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určená v potvrzení, které Prodávající Kupujícímu vydal, na účtence či v servisním listě, je-li určená osoba v místě Prodávajícího nebo v místě Kupujícímu bližším.
 2. Reklamaci zboží lze uplatnit osobně v prodejně Společnosti nebo zasláním poštou či jiným přepravcem. Reklamované zboží musí být čisté, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta. 
 3. Při osobním uplatnění reklamace v prodejně Společnosti vyplní Prodávající podle dispozic Kupujícího reklamační list (Reklamace spotřebitelů), jehož jedno vyhotovení obdrží Kupující. Správnost vyplněných údajů potvrdí Kupující svým podpisem.  
 4. Při vyřizování reklamace zasláním musí být zboží důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být viditelně označena slovem „REKLAMACE“ a odeslána adresu Dr. Martínka 1295/2b, Ostrava. Za poškození zboží, způsobené během přepravy v důsledku nedostatečného zabezpečení zasílaného zboží, neodpovídá Společnost. Současně je Kupující povinen zaslat spolu se zbožím řádně vyplněný a podepsaný formulář naleznete zde: Vzorový formulář pro reklamaci), nebo alespoň odkaz na termín elektronického odeslání formuláře e-mailem na info@belagry.cz (zboží zakoupené přes e-shop nebo zboží zakoupené v kamenné prodejně), spolu s odkazem na termín odeslání zboží. Formulář pro reklamaci musí obsahovat přesné kontaktní údaje Kupujícího (jméno, korespondenční a e-mailová adresa, telefon), identifikaci reklamovaného zboží (č. objednávky e-shopu, č. faktury (e-shop) či paragonu (č. daňového dokladu), název a č. zboží, popis stavu zboží, známky opotřebení a poškození zboží-oděrky, rýhy, promáčkliny, praskliny, přetržení, odlomení části atd.), popis vytýkané vady zboží, požadavek na způsob řešení reklamace, podpis a datum. Na základě těchto údajů vyplní Prodávající po příjmu reklamovaného výrobku reklamační list (Reklamace spotřebitelů). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.   
 5. Kupující je vždy povinen prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, a to buď předložením prodejního dokladu (paragon, faktura) nebo záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace  

 1. Kupující s výjimkou Podnikatele je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. V případě poskytnutí zvláštní mezinárodní záruky ze strany výrobců zboží prodávaného v prodejně nebo na e-shopu www.belagry.cz, zavazuje se Společnost tuto mezinárodní záruku rovněž garantovat, když její lhůta je uvedena na příbalovém materiálu konkrétního zboží. Po uplynutí těchto lhůt nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku neposkytuje záruku za jakost nad rámec svých zákonných povinností a nad rámec mezinárodní záruky zboží garantované výrobcem.
 2. Prodávající neodpovídá za vady zboží: 

a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

b) jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou, 

c) které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým nebo dokonce nadměrným užíváním,

d) o kterých Kupující před převzetím zboží věděl,

e) způsobené Kupujícím, klasifikované jako poškození zboží, zejména mechanickým působením na výrobek (náraz, úder, přetržení, zlomení), chemickým působením a nesprávným používáním výrobku, které je v rozporu s obecně známými pravidly a také s podmínkami pro užívání zboží stanovené v servisním listu nebo v návodu na používání (např. vniknutí vody do hodinek, které nejsou deklarovány jako vodotěsné apod.).

Za vadu nelze také považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. 

3. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy Kupující byl povinen výrobek po opravě převzít.

4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud se neprokáže opak. Toto ustanovení se neuplatní vůči Podnikatelům. 

 V. Vadné plnění jako nepodstatné porušení smlouvy 

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V případě, že jde sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má Kupující právo na výměnu věci anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad se rozumí takový stav, kdy má reklamovaná věc v době uplatnění práva z odpovědnosti z vad alespoň čtyři různé odstranitelné vady. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. 

VI. Vadné plnění jako podstatné porušení smlouvy

 1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Jde-li o jiné neodstranitelné vady (které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady) a nepožaduje-li Kupující výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

VII. Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy. 
 3. Kupující má právo být ze strany Prodávajícího aktivně informován o průběhu reklamace, resp. o datu ukončení reklamačního řízení, pokud Kupující pro tento účel uvede na reklamačním protokolu kromě svého telefonického spojení i svojí emailovou adresu, v případě, že takovou disponuje. Kupující ovšem bere na vědomí, že se musí i sám o výsledku vyřízení své reklamace zboží zajímat (a to telefonickým dotazem, emailovou korespondencí nebo osobní návštěvou předmětné provozovny apod.). 
 4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné ve výši 20 Kč denně. Nevyzvedne-li si Kupující zboží ani v náhradní lhůtě 1 měsíce, o které bude Prodávajícím vyrozuměn, je Prodávající po uplynutí lhůty šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl Kupující povinen si zboží vyzvednout, oprávněn zboží prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží a výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady spojené s uskladněním a náklady na uskutečnění prodeje, tak Prodávající je povinen vyplatit zbytek výtěžku z prodeje Kupujícímu. Stejná práva má Prodávající bez vyrozumění Kupujícího i tehdy, pokud je Kupující nesnadno dosažitelný nebo nehlásí-li se. Prodávající je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka skladného.

VIII. Závěrečná ustanovení 

 1. Tento reklamační řád je Kupujícím k dispozici v písemné podobě ve všech provozovnách Společnosti i v elektronické podobě na www.belagry.cz. Prodávající upozorňuje, že Kupující může najít podrobnější úpravu uplatnění svých práv v Občanském zákoníku. 
 2. Tento reklamační řád se nevztahuje na zboží, které zákazník obdržel od Společnosti v kterékoliv prodejně Společnosti bezúplatně nebo za symbolickou 1 Kč. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat žádná práva spotřebitele dle platné legislativy.
 3. Vztahy a případné spory, vzniklé na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky u příslušných soudů České republiky, nebo případné spory mezi Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.adr.coi.cz ; adr@coi.cz . Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, tak Společnost doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na vedení společnosti LBZ Belak s.r.o. info@belagry.cz pro objasnění či případně pro vyřešení nastalé situace.